Back to Top

INTERNATIONAL

PROGRAM EXPERTISE

 

 

COURSE

ติวเข้ม ภาษาญี่ปุ่น Japanese

IGCSE/GCSE

A-Level

NEW SAT/ SAT II (New SAT)

CU-TEP 90+

CU-AAT

CU-ATS

CU-TAD

MUIC

TU-GET 750+

Interview (สอบสัมภาษณ์)

สอบเข้าเตรียมอุดมฯ

Academic Writing (ESSAY)

GAT ภาษาอังกฤษ ( GAT ENG )

ติวเข้ม TOEIC 750+

Calculus

PAT 1 เลข

คอร์สภาษาจีน / HSK / PAT 7.4

Computer Programming

IELTS BAND 7+

ติวเข้ม ภาษาญี่ปุ่น Japanese

ติวสอบญี่ปุ่น

 

 

 

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล

ภาษาญี่ปุ่น นับเป็นภาษาที่สามที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน (ทำงานบริษัทญี่ปุ่นในไทย หรือทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการใช้เพื่อความบันเทิง เช่น เดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น หรือ ดูการ์ตูนอนิเมะ และ วิดีโอเกม) 

ห้องเรียน INT จะเน้นสอนตามจุดประสงค์ของผู้เรียน เช่น 
>> อยากเรียนเพื่อสอบวัดระดับ หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะต้องเน้นทักษะการฟัง  คำศัพท์ การอ่าน (คันจิ) และไวยากรณ์(ถูกต้องตามหลัก)
>> อยากเรียนเพื่อจะได้ดูการตูนอนิเมะได้เข้าใจมากขึ้น จะต้องเน้นทักษะการฟัง คำศัพท์ ไวยากรณ์(ที่ใช้จริงในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน) 
>> อยากเรียนเพื่อเรียนต่อ/ทำงาน/ใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น จะต้องเน้นทักษะการฟัง การพูด คำศัพท์ (ไวยากรณ์ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน) และการอ่าน (คันจิ) เป็นต้น

 

 

**Course Basic Japanese (เริ่มจากศูนย์) 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
>> คนที่ไม่มีพื้นฐานเลย หรือพอรู้ตัวอักษรฮิราคานะและคาตาคานะบ้างเล็กน้อย 
>> คนที่ชอบดูการ์ตูนอนิเมะ เล่นเกม ได้คำศัพท์บ้าง และอยากต่อยอดเพื่อดูการตูนให้สนุกมากขึ้น
>> คนที่อยากจะไปเรียนหรือใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ต้องการเรียนรู้พื้นฐานและชีวิตความเป็นอยู่ที่ญี่ปุ่น (เนื่องจากอาจารย์มีประสบการณ์เรียนและทำงานที่ญี่ปุ่น)

**Course N4-N5 Japanese (Grammar/Kanji)
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
>> คนที่อยากสอบวัดระดับ N4-N5 และสอบเข้ามหาวิทยาลัย (IGCSE/PAT Japanese) 
>> คนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาบ้าง หรือเคยเรียนมาไม่เกิน 100 ชม. อยากต่อยอดหรือทบทวนความรู้ที่มีอยู่เพื่อให้ใช้ได้จริง

รายละเอียดเพิ่มเติม 02-129-3330

 

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test หรือ JLPT
(日本語能力試験) เป็นการสอบเพื่อวัดผลและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
แบ่งระดับความยากง่ายเป็น 5 ระดับ และมีระดับ 5 เป็นระดับที่มีความง่ายที่สุด

ความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

คำศัพท์และคันจิ


สามารถสนทนาประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน  บอกเล่าเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่น  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่ พูดขอร้อง ขออนุญาต บอกกฎระเบียบ ข้อห้ามอย่างง่ายๆ แสดงความคิดเห็น  คาดคะเน  อธิบายเส้นทาง เป็นต้น
(การอ่าน) – อ่านประโยค วลีที่เขียนด้วยอักษรฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิอย่างง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันได้ (การฟัง) - ฟังบทสนทนาสั้น ๆ ในห้องเรียน ในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้า ๆ แล้วเข้าใจเนื้อหาข้อมูลได้

N5

คำศัพท์     1,060 คำ

คันจิ           120 ตัว


เข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออธิบายอย่างมีเหตุผล ตามสถานการณ์ต่างๆ แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  ถ่ายทอดข้อมูล เรื่องราวที่รับรู้มาให้ผู้อื่นได้อย่างละเอียดขึ้น  พูดให้คำแนะนำ รู้จักการใช้ภาษาสุภาพ
(การอ่าน) – อ่านทำความเข้าใจเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์และอักษรคันจิขั้นพื้นฐานได้ (การฟัง) - ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดช้าเล็กน้อยแล้วพอที่จะเข้าใจเนื้อหาได้เป็นส่วนใหญ่

N4

คำศัพท์     2,000 คำ

คันจิ           300 ตัว


สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้เล็กน้อย สามารถเลือกใช้สำนวนคำศัพท์ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ สร้างรูปประโยคที่ยาวขึ้นได้อย่างสละสลวย
(การอ่าน) อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แล้วสามารถเข้าใจได้ สามารถจับใจความคร่าว ๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้ (การฟัง) - ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติเล็กน้อย แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้

N3

คำศัพท์     3,160 คำ

คันจิ           400 ตัว


สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถตีความ ถกเถียงประเด็นต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(การอ่าน) อ่านบทความขนาดยาวที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่าย ๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้ (การฟัง) – ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่ใกล้เคียงกับ ธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้

N2

คำศัพท์     6,000 คำ

คันจิ        1,000 ตัว


สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงกว้างได้ (การอ่าน) อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูง แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้ อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน (การฟัง) – ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้

N1

คำศัพท์    10,000 คำ

คันจิ         2,000 ตัว